Ilmaiset toimituskulut yli 90 € tilauksissa

Takuuehdot

1 SOVELTAMINEN

1.1 Näitä takuuehtoja sovelletaan Varmtec Oy:n (”Myyjä”) asiakkailleen (”Ostaja”) myymien tuotteiden
(”Tuotteet” tai ”Tuote”) kauppaan, joihin on myönnetty takuu. Näistä takuuehdoista poikkeavasti voidaan
sopia ainoastaan kirjallisesti.

2 TAKUU

2.1 Varmtec Oy myöntää tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden takuun toimittamisesta lukien. Myyjän
takuu pitää sisällään myyjän vakuutuksen siitä, että tuotteet ovat myyjän tavanomaisessa
kaupankäynnissä kulloinkin sovellettavien tuotemäärittelyjen mukaiset, ellei ostajan ja myyjän välillä ole
sovittu muusta kirjallisesti erikseen (”Tuotemäärittelyt”). Tuotteen korjaus tai viallisen tuotteen korvaus ei
pidennä alkuperäisen tuotteen takuuaikaa.

2.2 Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät tuotteen
käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa
todennäköiseksi, että tuotteen laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan
puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, ostajalle annettujen asennus-, käyttö- tai
huolto-ohjeiden vastainen tai muu tuotteen vääränlainen käsittely.

2.3 Takuun rikkomisesta ostajan ainoat oikeuskeinot ja myyjän ainoat velvollisuudet myyjän yksinomaisen
harkinnan mukaan ovat seuraavat: (i) hyvittää ostohinta viallisen tuotteen palautusta vastaan; tai (ii) Tuotteen
korjaus tai viallisen tuotteen korvaus uudella tuotteella.

2.4 Myyjällä on oikeus suorittaa laitteelle takuuhuolto. Takuuhuollon edellytys on, että laite toimitetaan myyjän
osoittamalle korjaamolle. Mikäli tätä vaatimusta ei täytetä eikä takuuhuoltoa voida suorittaa, ostaja vastaa
tästä aiheutuvista lisäkustannuksista.

2.5 Ostajan on tarkastettava tuotteet viipymättä ne vastaanotettuaan ja reklamoitava myyjälle kirjallisesti,
mikäli tuotteet poikkeavat tuotemäärittelyistä tai ovat viallisia näihin nähden. Poikkeuksista tai vioista on
reklamoitava neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden havaitsemisesta tai siitä, kun ne olisi pitänyt havaita.
Reklamaation tulee sisältää täydellinen lista Tuotteista, jotka Ostaja katsoo viallisiksi sekä yksityiskohtaiset
valokuvat virheistä. Tuotteista on yksilöitävä tuotemalli ja sarjanumero, jos se on mahdollista. Ennen kuin
myyjä yksinomaisen harkintansa mukaan hyväksyy takuuvaatimuksen, myyjällä on oikeus harkintansa
mukaan tarkastaa virheelliset tuotteet ja tosiasialliset käyttöolosuhteet, missä virheet havaittiin. Piilevistä
virheistä on myyjää reklamoitava kirjallisesti neljäntoista (14) päivän sisällä niiden havaitsemisesta tai, kun ne olisi
pitänyt havaita. Ostajalla on todistustaakka siitä, että kyseessä on piilevä virhe.

2.6 Myyjä ei vastaa takuun nojalla muista maksuista tai kuluista. Korvattu viallinen tuote on annettava myyjän
haltuun ja omistukseen. Mikäli tuotteita joudutaan palauttamaan myyjälle, varaa myyjä oikeuden hyväksyä
kuljetuskustannukset etukäteen.

2.7 Mikäli tuotteiden epäillään olevan virheellisiä tai tuotemäärittelyjä vastaamattomia, vaikka virhettä ei ole
todennettu, on niiden käyttö ehdottomasti kiellettyä.

2.8 Myyjä ei vastaa tuotteesta tai tuotteen osasta joka on

a) Vahingoittunut kuljetuksessa, josta myyjä ei
toimitusehdon mukaan vastaa;

b) Vioittuu onnettomuuden johdosta toimituksen jälkeen tai huolimattomuuden tai
sopimattoman varastoinnin seurauksena;

c) Tuotetta käytetään asennus- käyttö- ja huolto-ohjeiden
vastaisesti tai muutoin tarkoitukseensa sopimattomasti tai tuotteen käyttöä jatketaan heikosta
suoritustasosta huolimatta; tai

d) kyse on tavanomaisesta kulumisesta. Mikäli ostaja laiminlyö edellä
mainitut huolenpitovelvoitteensa, katsotaan ostajan luopuneen kaikista tuotteista koskevista väitteistään.

2.9 Mikäli tuote todetaan takuukorjauksessa virheettömäksi tai vika ei kuulu takuun piiriin, on myyjällä oikeus
veloittaa korjauskäynnistä kohtuullinen korvaus,vaikka itse korjausta ei suoritettaisikaan.

2.10 Näissä takuuehdoissa tai sopimuksessa myönnetyn takuun lisäksi myyjän ei katsota antaneen muuta, muun
muassa kaupallistavuutta tai käyttötarkoitusta koskevaa, nimenomaista tai hiljaisesti myönnettyä takuuta.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä takuu ei siten koske tuotteesta olevasta viasta ostajalle aiheutuvia
välillisiä menetyksiä tai vahinkoja eikä kolmansille osapuolille aiheutuvia menetyksiä tai vahinkoja.

1 TILLÄMPNING

1.1 Dessa garantivillkor tillämpas på försäljning av garantin produkter (Produkten eller Produkterna) som Varmtec
Oy (Säljaren) säljer till sina kunder (Köparen). Avvikelser från dessa garantivillkor kan endast avtalas
skriftligt.

2 GARANTI
2.1 Säljaren beviljar en tolv (12) månaders garanti för produkterna räknat från leverans. Säljarens garanti
inkluderar även säljarens försäkran om att produkterna stämmer överens med säljarens tillämpliga
produktspecifikationer vid normal handel, om inte annat avtalats skriftligen mellan köparen och säljaren
(Produktspecifikationer). Reparation av produkten eller utbyte av en defekt produkt förlänger inte den
ursprungliga produktens garantitid.

2.2 Som fel betraktas bland annat fabrikations- och konstruktionsfel och andra fel och brister som försämrar
produktens användbarhet och uppträder under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för felet om
hen påvisar sannolika skäl för att avvikelsen från produktens normala kvalitet eller användbarhet beror
på någon omständighet på köparens sida. Omständigheten kan exempelvis vara olycksfall, användning i
strid med de installations-, bruks- eller underhållsanvisningar som getts Köparen eller annan felaktig
hantering av produkten.

2.3 För åsidosättande av garantin är Köparens enda rättsmedel och försäljarens enda skyldigheter följande: (i)
gottgöra priset mot retur av den defekta produkten, eller (ii) reparera produkten eller ersätta den defekta
produkten med en ny produkt.

2.4
Säljaren har rätt att utföra garantiservice på enheten. Förutsättningen för garantiservice är
att enheten levereras till en verkstad som utsetts av säljaren. Om detta krav inte uppfylls och
garantiservicen inte kan utföras, ansvarar köparen för tilläggskostnader som uppstår på grund av
detta.

2.5 Köparen ska genast efter att ha tagit emot produkterna granska dem och skriftligen reklamera dem till
Säljaren om de på något sätt avviker från produktspecifikationerna eller är defekta i förhållande till dessa
specifikationer. Avvikelser eller fel ska reklameras inom fjorton (14) dagar från att de observerats eller borde
ha observerats. Reklamationen ska inkludera en komplett lista över de produkter som köparen anser vara
defekta samt detaljerade fotografier på felen. För varje produkt ska anges produktmodell och serienummer,
om det är möjligt. Innan säljaren efter eget gottfinnande godkänner ett garantikrav har säljaren rätt att
enligt sitt gottfinnande granska de felaktiga produkterna och de faktiska användningsförhållandena under
vilka felen observerades. Dolda fel ska reklameras skriftligen till Säljaren inom fjorton (14) dagar från att de
observerats eller borde ha observerats. Köparen bär bevisbördan för att det handlar om ett dolt fel.

2.6 Säljaren ansvarar inte med stöd av garantin för andra avgifter eller kostnader. En utbytt defekt produkt
ska överlämnas i säljarens besittning och ägo. Om produkter måste returneras till säljaren, förbehåller sig
säljaren rätten att få godkänna transportkostnaderna på förhand.

2.7 Om produkterna misstänks vara defekta eller inte stämma överens med produktspecifikationerna, även
om inget fel konstaterats, är det absolut förbjudet att använda dem.

2.8 Säljaren ansvarar inte för en produkt eller del av produkt som

a) skadats under transport som sker i strid
med säljarens leveransvillkor,

b) skadas på grund av olycksfall efter leverans eller till följd av försumlighet
eller olämplig förvaring,

c) används i strid med anvisningarna för installation, användning och underhåll eller
på annat sätt som är olämpligt för sitt syfte eller om användningen av Produkten fortsätter trots undermålig
prestanda, eller

d) utsatts för normalt slitage. Om köparen försummar ovannämnda omsorgsskyldigheter,
anses köparen ha avstått från alla sina anspråk gällande produkterna.

2.9 Om produkten under garantireparationen konstateras vara felfri eller defekten inte omfattas av garantin,
har säljaren rätt att debitera en skälig ersättning för reparationsbesöket, även om ingen egentlig reparation
utförs.

2.10 Utöver garantin i dessa garantivillkor eller i avtalet anses säljaren inte ha gett några andra uttryckliga
eller underförstådda garantier, exempelvis relaterat till kommersialisering eller användningssyftet. För
tydlighetens skull konstateras att denna garanti alltså inte omfattar indirekta förluster eller skador som
produkten åsamkar köparen eller förluster eller skador på tredje parter.

 

1 SCOPE


1.1 These warranty terms are applied to all products that include warranty (“Products” or “the Product”) sold by
Varmtec Oy (“the Seller”) to its customers (“the Buyer”). Any deviations from these warranty terms must be
agreed upon in writing.

2 WARRANTY

2.1 The Seller grants the Products a twelve (12) month warranty calculated from the delivery of the
Product. The Seller’s warranty includes the assurance that the products comply with the seller’s valid
product specifications applied to normal trade, unless otherwise has been agreed upon by the seller
and the buyer in writing (“Product specifications”). The repair or replacement of a faulty product does not
extend the warranty period of the product.

2.2 Faults include, for example, manufacturing and structural errors and other faults and defects that become
evident during the warranty period and reduce the usability of the product. However, the seller will not be
responsible for faults when the seller can prove that the deviation in the quality or usability of the product
from normal is likely to be due to a reason attributable to the buyer. Such a reason can be, for example,
non-compliance with the installation, operation, or maintenance instructions provided to the buyer or other
erroneous handling of the product.

2.3 When the warranty is broken, the only legal remedies available to the buyer and the only obligations of the
seller, subject to the sole discretion of the seller, are: (i) compensating the purchase price in exchange for the
return of the faulty product, or (ii) repairing the product or replacing the faulty product with a new one.

2.4 The seller has the right to perform warranty service on the device. The condition for
warranty service is that the device is delivered to specified reipair shop that is indicated by
the seller. If this requirement is not met and warranty service cannot be performed, the
purchaser will be responsible for the additional costs incurred.

2.5 The buyer must inspect the products immediately upon reception and must submit a written claim to the
seller if the products deviate from the product specifications or are defective in relation to the product
specifications. A claim must be submitted on deviations and defects within fourteen (14) days from the
moment they were observed or should have been observed. The claim must include a complete list of
the products that the buyer considers to be faulty and detailed photographs of the faults. The model and
serial number of the products must be specified, if possible. Before the seller accepts the warranty claim
subject to the seller’s sole discretion, the seller has the right to inspect the faulty products and the operating
conditions in which the defects were observed. A claim must be submitted to the seller of any hidden
defects within fourteen (14) days from the moment they were observed or should have been observed.
The buyer has the burden of proving that the defect is hidden in nature.

2.6 The seller will not be responsible for any other fees or expenses based on the warranty. The faulty product
that has been replaced must be handed over to the possession and ownership of the seller. If products must
be returned to the seller, the seller reserves the right to approve the transportation expenses beforehand.

2.7 If products are suspected to be faulty or to not comply with the product specifications, even when no fault
has been identified, their use is strictly forbidden.

2.8 The seller will not be responsible forthe product or a part of the product when

a)the product is damaged
during transportation, which the seller is not responsible for based on the delivery term;

b) the product is
damaged due to an accident after delivery or due to carelessness or inappropriate storage;

c) the product is
used against the installation, operation, or maintenance instructions or otherwise in an inappropriate
manner, or the use of the product is continued despite poor performance; or

d) the matter concerns normal
tear and wear. If the buyer neglects the above duty of care, the buyer will be deemed to have waved all
claims they have made regarding the products.

2.9 If it is found during warranty repairs that the product is not faulty or that the fault is excluded from the
scope of the warranty, the Seller has the right to charge a reasonable fee for the repair visit, even when
no actual repairs are implemented.

2.10 In addition to the warranty granted based on these warranty terms or the Contract, the seller has not given
any other explicit or silent warranty regarding e.g. the suitability for commercialisation or purpose of the
product. For the sake of clarity, it is stated that this warranty does not, therefore, cover the indirect losses or
damage caused to the buyer or any losses or damage caused to third parties by the faulty product.

Varmtec Oy


Kalkkikiventie 2, halli A9

Tel. +358 45 7834 0426
+358 45 7834 0425


Y-tunnus 3224133-5

Registered domicile


FI-04300 TUUSULA| FINLAND

www.varmtec.fi

VAT no FI32241335

Tuusula, Finland

Tilaa ilmoitus sähköpostiisi Ilmoitamme sinulle, kun tuotetta saapuu varastoon. Jätä alle sähköpostiosoitteesi.